OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “elektrik, su, doğalgaz ve benzeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tapunun ibrazı” ibaresi “tapu bilgileri”, (b) bendinde yer alan “Tapusu ibraz” ibaresi “Tapu bilgileri beyan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan fıkra eklenmiş ve sonrakifıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(7) OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas olarak belirlenen OSB türü, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartıyla, Bakanlık onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci FIkrasında yer alan “Müteşebbis heyet” ibaresi “Yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek yerine” ibaresi “diğer maddeler görüşülmeyerek” şeklinde,aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “8” ibareleri “9” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu, OSB doluluk oranlarını takip eder, parsellerin 1/2'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde,en geç bir hafta içinde durumu Bakanlığa bildirir ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer suretini Bakanlığa gönderir.

(3) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını OSB’ye bildirir.Yönetim kurulu, ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliği tarihin itakip eden 6 ay içinde toplar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “denetim kurulu ya da” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “Müteşebbisheyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde,” ibaresi vedördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Olağan genel kurullarda genel kurul çağrısı veçağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan “çağrı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “kayıtlı elektronik posta sistemi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birincifıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel kurulda, yapı kullanma iznialınmış olan her parsel için bir oy kullanılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birincifıkrasının (bb) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(g),(h),” ibaresi eklenmiştir.

“cc) Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı Bakanlık Makamının onayına sunmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan “veya genel kurulun” ibaresi ile ikinci fıkrasınınikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“(8) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğininboşalması halinde; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, boşalanüyenin yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılartarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye,genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde isesıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulununtoplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere,gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye kalan yönetim kurulu üyeleritarafından çağrılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yönetim kurulu seçimi yapılır.” ibaresi “yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin seçimiyapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 incimaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğininboşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyitamamlar. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen tek denetim kurulu üyesikalması halinde, müteşebbis heyet aşamasındaki OSB’lerde müteşebbis heyettarafından denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır. Genelkurul aşamasındaki OSB’lerde mevcut üye, ilk genel kurula kadar görevyapmak üzere hazırun cetvelinde yer alan bir kişiyi seçerek göreve çağırır.Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen denetim kurulu üyesi kalmaması halinde,genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak genel kurulda denetim kuruluboş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birincifıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan “aylık ya da” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “ancak temsil ettiği kuruma seçimle gelen kişiler hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) İmar planında, OSB’ninözelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu Yönetmelikle belirlenenkoşullara uygun olarak sanayi parselleri, ortak kullanım alanları, hizmetve destek alanları, sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazikullanım kararları yer alır.

(2) Sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Yençok = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik,

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70 olarak belirlenenbölgelerde toplam bölge büyüklüğünün en az %8’i kadar,

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 1.00 olarak belirlenenbölgelerde toplam bölge büyüklüğünün en az % 10’u kadar,

OSB mülkiyet ve tasarrufunda kalanve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari, sosyal, ticari veteknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar içinalan ayrılır. Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları yukarıdaki oranların altında kalan OSB’lerde,mevcut durum müktesep kabul edilir. Bu OSB’lere, ilave alan amacıyla yerseçimi olması halinde, ilave edilen alanın en az %10’u ortak kullanım alanı olarak ayrılır. Yukarıdaki oranlar dahilinde sanayi parsellerinin yapılaşmakoşullarında artış önerilmesi durumunda ortak kullanım alanları da gereklioranlarda ayrılır.

(3) Ortak kullanım alanlarında KAKS=1.00 olupminimum yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir. Onaylı imar planlarında, OSBmülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının, yapılaşma koşullarınıngerektirdiği oranların üzerinde olması ve OSB tarafından ihtiyaçolmadığının belirtilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlar nezdindebelgelenmesi halinde; park ve otopark alanları hariç zorunlu oranlarınüstünde kalan donatı alanları OSB’nin ihtiyacı doğrultusundadeğerlendirilebilir.

(4) OSB’nin imar planlarında, bölge büyüklüğünün%10’unu geçmemek üzere, katılımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat vetamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri için hizmet ve destekalanları ayrılabilir. Ancak, bu alanlar, ortak kullanım alanı olarakdeğerlendirilmez, imar tadilatına konu edilmesi halinde karşılığı aranmaz,3000 m2’ den küçük parsel oluşturulamaz. Hizmet ve destek alanı olarakayrılmış küçük imalat ve tamirat alanları hariç bu alanlarda KAKS=1.00 olupminimum yapı yaklaşma mesafesi 10 m, olarak bırakılır. Küçük imalat vetamirat alanlarında, minimum 10 m. açık çalışma alanı ayrılması, h = 12.00metreyi geçmemesi koşulu ile Bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak genelyerleşim planına göre uygulama yapılır.

(5) KanununGeçici 5 inci maddesine göre kurulmuş olan OSB’lerde, sanayi sitesi atölyeyükseklikleri 12 metreyi geçemez. Bu yüksekliğin üstünde kalan ruhsatlı yapılarda müktesep haklar saklıdır.

(6) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamınınparsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Yapı emsali belirlenirken;zemin altı ilk bodrum haricindeki bodrum katların % 25’i, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba; zemin altı ilkbodrum kat, tek asma kat, tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangınmerdivenleri, kömürlük, sığınak, asansör boşlukları, yangın güvenlik holüve bodrum veya çatıda yapılan otoparklar katılmaz. Ancak emsal haricibodrum katlar ve asma katın toplamı; parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamaz.

(7) Bu Yönetmeliğin Ek-2 sayılı ekinde yer alantabloda verilen geri çekme mesafelerinde Bakanlık onayı alınmaksızındeğişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen üretim planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halindedahi çevre yeşili ve parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimummesafe aşılamaz.

(8) Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullananparsellerde “I” katsayısı 4’ten az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipininçekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğininsağlanmaması durumunda 3000 –5000 m² parsel tipinin çekme mesafeleriuygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

I=G-O/D-X

 formülü ilehesaplanacaktır.

I = Katsayı 4’ten az olduğu takdirde bir alt parseltipi çekme mesafeleri uygulanamaz.

G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)

O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı

D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)

X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikincifıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra bunagöre teselsül ettirilmiştir.

“(3) İki veya daha fazla sanayi parselinde mevcutveya yapılacak yatırımların yerleşiminin daha düzenli hale getirilmesiamacıyla parsel sınırları; sınır değişikliğinden etkilenecek katılımcılarıntamamının talebi ve muvafakati ile gerekçesi münhasıran Yönetim KuruluKararında belirtilerek ifraz ya da tevhit yoluyla yeniden düzenlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca” ibaresiyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birincifıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekliolan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgârenerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri desteküniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı vecephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasınınyapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacaktesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parseliçindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) OSB’ler, pay defteri hariç olmak üzere,13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket içinöngörülen defterleri tutarlar. Müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde,müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlarmüteşebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Müteşebbis heyetingörevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde ise, genel kurultoplantı ve müzakere defteri tutulur ve bu deftere genel kurultoplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar kaydedilir. OSB’ninmuhasebesi ile ilgili olarak defterlere yapılacak kayıtlarda, MuhasebeSistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birincifıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (c)bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarındakatılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş verüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler”

“c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması vemüteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm vebertaraf tesisleri”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB’dekurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında OSB’nin kuruluş protokolüçerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacaktesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzlukanında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisigibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacakraporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesiseilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birincifıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından hazırlanan tip” ibaresi iledördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “yapı kullanma izni” ibaresi “iş yeri açma ve çalışmaruhsatı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin üçüncüfıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Her hâlükârda katılımcıya geriödenecek tutar, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin beşincifıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bağımsız bölüm oluşturmadan” ibaresiyürürlükten kaldırılmış, üçüncü cümlesinde yer alan “oluşturulacakbağımsız” ibaresi “bağımsız bölüm oluşturulmaması kaydıyla, kiralanacak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin başlığı vebirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Güvenlikhizmeti ve hizmet alımı”

 “(1)OSB’ler, katılımcıya tahsis veya satışı yapılan parseller hariç, OSBalanında bulunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların korunması vegüvenliğinin sağlanması amacıyla, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre görev yapan özel güvenlik birimioluşturabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikincifıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalarçerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihaleleri, krediveren kuruluşun ihale usul ve esasları dikkate alınarak Bakanlık tarafındanoluşturulan Komisyonca yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan “iadeli taahhütlü mektupla” ibaresi “kayıtlı elektronikposta sistemi, iadeli taahhütlü mektup” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) OSB Üst Kuruluşunda, pay defteri hariç olmaküzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterler tutulur. Bakanlık, tutulacak defterlerlekullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkinzorunluluklar getirebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Türdeğişikliği

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılan OSB tür değişiklikleri geçerliliğini korur.”

“Yardımve bağışlar

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce OSB’ler tarafından yapılmış olan yardım vebağışlar 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (cc) bendine göre yapılmış sayılır.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelikhükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2019

30674

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2019

30854


Benzer İÇERİKLER