OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31493

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerekli hallerde çağrı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(z) ve (aa)” ibaresi “(z), (aa) ve (dd)” olarak değiştirilmiştir.

“dd) OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, debi ve arıtma kapasitesine uygunluğu, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi ve planlama bütünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipleri belirlemek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Yetki belgesi, 4 yıl süre için geçerlidir ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Yetki belgesi, 4 yıl süre için geçerlidir ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İmza sirkülerinin geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan imza sirküleri, temsil ve ilzama yetkili üyelerin görevleri bitinceye kadar bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre alınan yetki belgesi yerine geçer.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Benzer İÇERİKLER